هیدروکسی متیل فورفورال عسل

تشخیص وجود هیدروکسی متیل فورفورال عسل HMF (روش کیفی) اساس این آزمایش بر مبنای اثر رزورسینول بر هیدروکسی متیل فورفورال HMF و ایجاد رنگ قرمز می باشد 20 گرم عسل…

ادامه خواندنهیدروکسی متیل فورفورال عسل

نسبت فروکتوز به گلوکز

آزمون تعيين نسبت فروكتوز به گلوكز   یکی از نشانه های مرغوبیت عسل نسبت فروکتوز به گلوکز می باشد. برای تعیین این نسبت فروکتوز به گلوکز  به طریق تیتراسیون شیمیایی…

ادامه خواندننسبت فروکتوز به گلوکز