بازدید نوزادان زنبور عسل

بازدید نوزادان زنبور عسل

بازدید نوزادان زنبور

به قاب ها نگاه کنید تا ببینید آیا حجره های مسقف و بدون سقف لارو دار در حال توسعه وجود دارد یا نه؟

در کلنی سالم حضور تخم ها، لاروها و لاروهای داخل حجره های مسقف طبیعی است. بازدید نوزادان زنبور یکی از مهمترین و موثرترین را های تعیین سلامتی کندو است. و آن می تواند به شما زمان بندی از آنچه در کلنی در زمان های متفاوت تا حاضر رخ داده است را بازگو کند. حضور نوزادان زنبور در حجره مسقف نشان دهنده آنچه که در 21-9 روز قبل اتفاق افتاده است. و وجود لارو در حجره بدون مسقف بیان گر تبدیل تخم های است که اخیرا توسط ملکه گذاشته شده است. لارو جوان سفید مرواریدی و بطور منظم در حجره هایشان پیچ خورده اند. و نوزادان زنبور بایستی پاکیزه مهر و موم شده باشند.

و سقف آن یکم محدب با موم پوشیده باشد و سوراخ و قسمت های گود افتاده نداشته باشد. این در کلنی های کوچک دیده می شود و این دلیلی است که چرا با هسته زنبورها یا بسته زنبورها بهتره شروع کنیم. اگر شما تخم و نوزادان جوان را پیدا نکردید. قادر به یافتن ملکه نخواهید بود. بعد آنکه سرتاسر کندو را بررسی کردید و مطمئن شدید بیماری ندارد. این کلنی بدون ملکه را با کلنی دیگر ادغام کنید.

پس از بازید نوزادان زنبور به بررسی ذخائر می پردازیم. زنبورها باید عسل و گرده را برای زنده ماندن ذخیره داشته باشند. یا حداقل ظرف شربت شکر را داشته باشند. ذخائر به صورت کمانی دور محدوده نوزادان قرار می گیرد.

شما بایستی در بازدید نوزادان به دنبال علائم بیماری باشید. برای زنبورداران تازه کار سخت است. پس ایده ای حوبه که با یک کلنی جوان شروع کنید. شما به سرعت یاد می گیرید که یک کلنی سالم چطور به نظر می آید. چطور نوزادان مهر و موم شده و چطور تخم ها و لارو ها به نظر می رسند. هر چه شکل و بوی متفاوتی داشته باشد وجود مشکلی را بیان می کند.

 

بازدید نوزادان زنبور عسل

Heath, L. A. F. (1982). Development of chalk brood in a honeybee colony: a review. Bee World, 63(3), 119-130

https://doi.org/10.1080/0005772X.1982.11097876

دیدگاهتان را بنویسید