بررسی شهد و نوزاد زنبور عسل

بررسی شهد و نوزاد زنبور عسل

بررسی شهد و نوزاد زنبور عسل برای بهره وری تولید

جستجوی شهد و مکانیسم هایی که مقدار شهد جمع آوری شده را تنظیم می کند، ویژگی های تکاملی و اکولوژیکی مهم زنبورهاست. تصمیم گیری برای جمع آوری گرده توسط زنبوران عسل شهدآور به تعداد لارو (نوزادان)، مقدار گرده ذخیره شده در کلنی و همچنین ژنوتیپ زنبور جوینده و منابع موجود در محیط بستگی دارد.

همه چیز برای داشتن یک کندوی قوی پر از شهد و نوزاد زنبور عسل باید فراهم شود تا زنبوردار بتواند به هدف خود برسد از محل استقرار کندوها شروع می کنیم:

مشخصات محل نگهداری کندو ها برای گردآوری بیشترین شهد

1- محل استقرار کندوها باید نزدیک محل سکونت باشد تا بتوان پیاده یا با دوچرخه به آنجا رفت.

2- مکان های استقرار دائمی باید منابع شهد خوبی در محدوده 2 کیلومتری داشته باشند.

3- مکان های استقرار باید در نزدیکی آب باشند و در زیر تابش مستقیم آفتاب نبوده و دور از باد باشند.

4- در مناطق معتدل کندوها را زیر تابش آفتاب قرار دهید. و برخی مناطق سایه روشن هم مناسب است.

5- مکان ها بایستی منابع گرده زودرس جهت تغذیه و پروراندن نوزادان مانند گل رز و درخت بید را داشته باشند. 

6- مکان ها نباید در محل های مستعد سیل و سیلاب باشند.

7- مکان ها ترجیحا باید خارج از دید باشند.

8- کندوها را زیر درختان جایی که بعد از بارش باران چکه می کند قرار ندهید.

9- محل استقرار باید دور از سیم و دکل های فشار قوی باشند.

10- اطراف کندوها را از علف های هرز و گیاهان بلند تمیز کنید. آن ها را ببرید و از اسپری شیمیایی استفاده نکنید.

11- حالا که شما کندوها را در مکان صحیح، نزدیک منبع آب مناسب قرار داده اید از یک بیمه مناسب برای بیمه کردن زنبورستان خود استفاده کنید.

کلید اصلی:  داشتن کندوی سالم در گردآوری شهد

بررسی کندو از نظر شهد و نوزاد: (آشنایی با الگوی سالم قاب نوزادان)

1- آیا کندو سالمه و شهد و نوزاد زنبور عسل به مقدار کافی وجود دارند؟ (آشنایی با بیماری های زنبور عسل)

2- آیا ملکه زنبورها در کندو هست؟

3- آیا ملکه به خوبی تخم گذاری می کند؟

4- آیا زنبورهای کارگر در شماری که شما انتظار دارید، وجود دارند؟

5- آیا برای زمستان عسل (شهد) کافی دارند تا از زمستان نجات یابند؟

6- آیا شما باید تغذیه به آن ها بدهید؟

نمایش حجره کارگر و نر

به محل ذخیره شهد و نوزاد زنبور عسل توجه فرمایید

بررسی شهد و نوزاد

Pankiw, T., Page Jr, R. E., & Kim Fondrk, M. (1998). Brood pheromone stimulates pollen foraging in honey bees (Apis mellifera). Behavioral ecology and sociobiology, 44, 193-198

https://doi.org/10.1007/s002650050531

Dreller, C., Page Jr, R. E., & Fondrk, M. K. (1999). Regulation of pollen foraging in honeybee colonies: effects of young brood, stored pollen, and empty space. Behavioral ecology and sociobiology, 45, 227-233

https://doi.org/10.1007/s002650050557

 

دیدگاهتان را بنویسید