چرخه رشد زنبور عسل

چرخه رشد زنبور عسل

مانند بسیاری از حشرات، زنبورهای عسل از تولد تا بزرگسالی مراحل رشد را طی می کنند. طول عمر آنها به عمل کردهایی که انجام می دهند بستگی دارد، اما ملکه و انواع تخم هایی که او می گذارد. نقش هر زنبور و سرنوشت آن را تعیین می کند.

مرحله تخم ها آغاز چرخه رشد زنبور عسل

هنگامی که زنبورهای کارگر نیازهای یک کلنی را ارزیابی می کنند، در صورت لزوم اقدام به ساخت و ساز خواهند نمود. سلول های مومی در اندازه های مختلف برای رفع این نیازها ساخته می شوند. ملکه می تواند به سرعت اندازه سلول را تشخیص دهد تا بداند چه نوع تخمی در آن بگذارد: تخم بارور شده منجر به تولید زنبور ماده در سلول کارگر و تخم بارور نشده باعث ایجاد زنبور نر در سلول درون می گردد.  این مرحله به صورت تخم تقریباً 3 روز برای همه تخم های کارگر، درون و ملکه طول می کشد. زنبورهای ماده دیپلوئید هستند، یعنی دارای دو دسته کروموزوم هستند – یکی را از مادرشان و دیگری را از پدر دریافت کرده اند. زنبورهای نر هاپلوئید هستند، یعنی فقط یک مجموعه کروموزوم آن هم از ملکه دارند. این ترکیب ژنتیکی ممکن است برای ملکه اهمیت چندانی نداشته باشد، اما به عاملی برای تخم هایی که او می گذارد تبدیل می شود.

چرخه رشد زنبور عسل

مرحله لارو شدن تخم ها

پس از سه روز تمام تخم ها (ملکه، کارگر و درون) گشوده و لاروی به شکل حرف C انگلیسی از آن بیرون می آید. لارو که شبیه کرم کوچک است در ته سلول قرار دارد. لارو ها به غذای فراوان نیاز دارند به طوری که هر روز تقریبا شش برابر اندازه روز قبل خود می شوند. برای روز اول تمام تخم ها با رژیم غذایی غنی ژل رویال تغذیه می گردند. بعد از آن لاروهای کارگر و درون با نان زنبور عسل که مخلوطی از گرده و عسل است، تغذیه می شوند. ولی لارو ملکه تا آخر با ژل رویال غذا داده می شود. تا جایی که لارو بزرگ شده و حجم کل سلول را اشغال می کند. و این مرحله برای لارو ملکه 5 روز برای لارو کارگر 6 روز و لارو درون 7 روز طول می کشد.

مرحله در پوش گذاری سلول ها

در این مرحله زنبورهای کارگر با استفاده از غدد مومی خود شروع به دروپوش گذاری سلول ها می کنند تا وارد مرحله شفیرگی گردند. و زمان تقریبی آن برای لارو ملکه 8 روز برای لارو کارگر 9 روز و برای لارو درون 10 روز می باشد.

چرخه رشد زنبور عسل

مرحله شفیره گی

تقریبا پس از 8 روز که لاروهای زنبور در حجره های درپوش گذاری شده قرار گرفتند. مرحله شفیرگی از روز بعد آغاز و لارو شروع به تنیدن پیله ابریشم به دور بدن خود می کند. در روز دهم موقعیت خود را تغییر داده به طوری که سر در سمت بالا و دهانه سلول قرار می گیرد.  

چرخه رشد زنبور عسل

خروج زنبور جوان از سلول

هر سه زنبور ملکه، کارگر و درون سه روز را به صورت تخم باقی می مانند. اما پس از آن تغییرات ایجاد می گردد. اگر تخم بارو شده توسط ژل رویال تا آخر تغذیه شود تبدیل به ملکه و اگر یک روز با ژل رویال و بعد با نان زنبور تغذیه شود تبدیل به کارگر خواهد شد. درون ها از تخم های نابارور ایجاد شده و بیشترین مدت سلول گذرانی که 24 روز است را سپری می کنند. و ملکه با 16 روز  کمترین زمان ماندن در سلول را دارد.

چرخه رشد زنبور عسل

چرخه رشد زنبورها با یک نظم مشخص بایستی به گونه ای برنامه ریزی شود تا در موقع فصل گل دهی گیاهان منطقه بیشترین جمعیت زنبورها در کندو وجود داشته باشد. و این هنر زنبوردار است که به کندو کمک به موقع برساند.

چرخه رشد زنبور عسل
چرخه رشد لارو زنبور عسل

مدت زمان بالغ شدن زنبور عسل

چرخه رشد و زندگی زنبور عسل جاودانه است. چرخه زندگی زنبورهای عسل وقتی شروع می شود که یک تخم باز می شود. در مرحله اول رشد، فرزندان یک سیستم گوارشی، سیستم عصبی و پوشش بیرونی را تشکیل می دهند. هر عضو از یک کلونی به عنوان یک فرد بالغ با طول مدت متفاوت رشد می کند.، در طی 16 روز، ملکه ها به طور کامل بزرگ سال می شوند؛ در طی 24 روز، نرها و کارگران مونث به 21 روز برای طی تکامل لاروی و شفیره ای نیاز دارند.
یک زنبور عسل تنها نمی تواند زنده بماند. کارگر نمی تواند تولید مثل کند. ملکه نمی تواند شان بسازد و غذا بیاورد و خودش تغذیه کند. و نر نمی تواند کاری جزء جفت گیری انجام دهد. کلونی یک سازمان است بقاء کلونی به هر سه آن ها نیاز دارد. شما نمی توانید به زنبورها دستور بدهید، چکار بکنند. اما می توانید آن ها را به راهی که شما می خواهید که همان تولید بیشتر است، تشویق کنید.

Yadav, S., Kumar, Y., & Jat, B. L. (2017). Honeybee: Diversity, castes and life cycle. Industrial Entomology, 5-34

DOI:10.1007/978-981-10-3304-9_2

Ulmer, M., Smetana, S., & Heinz, V. (2020). Utilizing honeybee drone brood as a protein source for food products: Life cycle assessment of apiculture in Germany. Resources, Conservation and Recycling, 154, 104576

https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104576

دیدگاهتان را بنویسید