هدایت الکتریکی عسل

هدایت الکتریکی عسل

تعیین هدایت الکتریکی عسل

هدایت الکتریکی محلولی از عسل در آب مقطر، دارای 20 گرم ماده خشک عسل در حجم 100 میلی لیتر در دمای 20 درجه سلسیوس بر حسب میلی زیمنس بر سانتی متر اندازه گیری می شود. این روش برای هدایت الکتریکی عسل در محدوده 0.1 تا 3 میلی زیمنس اعتبار دارد.

  • آب مقطر تازه تهیه شده
  • محلول KCl 0.1 نرمال

مقدار 7.4557 گرم KCl را که در 130 درجه سلسیوس خشک شده است در آب مقطر تازه حل کنید و به طور کامل آن را به بالن حجمی یک لیتری انتقال دهید و تا خط نشان با آب پر کنید. این محلول در روز مصرف باید تازه تهیه شود.

  • دستگاه هدایت سنج (کنداکتومتر) مجهز به الکترود و دماسنج
  • حمام آب با قابلیت تنظیم در 20 درجه سلسیوس

تعیین ثابت الکترود

40 میلی لیتر از محلول KCl را به یک بشر کوچک انتقال دهید سل الکترود را با محلول کاملا شستشو دهید و الکترود را در آن قرار دهید هدایت الکتریکی محلول را برحسب میلی زیمنس در دمای 20 درجه سلسیوس بخوانید. برای جلوگیری از اثرات خطای پلاریزاسیون جریان مستقیم این کار را به سرعت انجام دهید.

ثابت سل K  را از فرمول زیر محاسبه کنید.

K ثابت سل بر سانتی متر

G هدایت الکتریکی بر حسب میلی زیمنس اندازه گیری شده با دستگاه هدایت سنج

11.691 = جمع عدد هدایت الکتریکی آب مقطر و محلول 0.1 مول KCl  برحسب میلی زیمنس در دمای 20 درجه سلسیوس

الکترود را با آب مقطر شستشو دهید و در صورت عدم استفاده آن را در آب مقطر نگهداری کنید.

هدایت الکتریکی عسل

آماده سازی نمونه:

از نمونه آماده سازی شده عسل، مقداری معادل 20 گرم عسل بدون آب را در آب مقطر حل کنید (با استفاده از درصد رطوبت که به روش رفراکتومتری تعیین شده است. در صد ماده خشک عسل را محاسبه و مقدار معادل 20 گرم عسل خشک را بدست آورید)محلول را به طور کامل به بالن حجمی 100 میلی لیتری انتقال دهید و با آب مقطر به حجم برسانید بالن را در حمام آب به دمای 20 درجه برسانید 40 میلی لیتر از محلول را به یک بشر منتقل کنید سل هدایت سنج را با محلول شستشو دهید و هدایت آن را در 20 درجه بخوانید.

در صورتی که دمای محلول نمونه بالاتر از 20 درجه باشد به ازای هر درجه 3.2 درصد از عدد خوانده شده کسر و به ازای هر درجه کمتر از 20 درجه 3.2 به آن اضافه کنید.

هدایت الکتریکی محلول عسل از فرمول زیر بدست می آید:

که در آن C هدایت الکتریکی بر حسب میلی زیمنس بر سانتی متر و A میزان گرم در صد خاکستر است.

هدایت الکتریکی عسل
هدایت الکتریکی عسل
هدایت الکتریکی عسل

Yadata, D. (2014). Detection of the electrical conductivity and acidity of honey from different areas of Tepi. Food Science and Technology, 2(5), 59-63

Electrical Conductivity Honey.pdf

Kaškonienė, V., Venskutonis, P. R., & Čeksterytė, V. (2010). Carbohydrate composition and electrical conductivity of different origin honeys from Lithuania. LWT-Food Science and Technology, 43(5), 801-807

https://doi.org/10.1016/j.lwt.2010.01.007

Acquarone, C., Buera, P., & Elizalde, B. (2007). Pattern of pH and electrical conductivity upon honey dilution as a complementary tool for discriminating geographical origin of honeys. Food chemistry, 101(2), 695-703

https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2006.01.058

 

دیدگاهتان را بنویسید